سنگ جسمی است سخت که سابقه استفاده از آن بسیار طولانی میباشد