سنگ اسلب مرمریت اخیرا مورد استقبال بیشتر از طرف خریداران قرار گرفته است که یکی از ذلایل آن جلوه زیباتری است که در سایز بزرگ سنگ اسلب مرمریت نمایش داده میشود. سنگ اسلب مرمریت را گ جهت اجرا دوربر کرده و به مشتری میدهند. در صورت استفاده از سنگ مرمریت اسلب، فضای مورد استفاده از سمگ اسلب بزرگتر به نظر خواهد رسید. یکی از مشکلات استفاده از سمگ مرمریت اسلب حمل ان به طبقات بالا میباشد. یکی دیگر از مشکلات استفاده از سنگ مرمریت اسلب زیرسازی آن میباشد که باید توسط مجری خبره صورت گیرد.