کار کردن بر روی سنگ سابقه طولانی دارد. معمولا به کارهایی که روی سنگ انجام می شود ابزار گفته می شود.